STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING

 

Vespaclub Meeuwen

 

Tussen de ondergetekenden,
 

    1 . Maggen Noel

         Arkstraat 55,  3670 Meeuwen.

        12 januari 1970

 

    2. Op De Beeck Marc

         Leliestraat 2,  3670 Meeuwen.

        19 februari 1967

 

    3. Geusens Linda

        Leliestraat 2,  3670 Meeuwen.

        15 oktober 1969

 

werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met volgend huishoudelijk reglement:

 

1. De vereniging VESPA  AMICI DEI  GABBIANI  is een feitelijke vereniging (FV), opgericht voor onbepaalde duur.

 

2. Adres waartoe alle correspondentie wordt gericht:

    Vespaclub Meeuwen  -  Arkstraat 55  -  3670  Meeuwen.

 

3. Het doel van de vereniging is: om personen samen te brengen met dezelfde interesses, nl. een passie voor Vespa, Lml en Lambretta.
    Deze passie komt tot uiting gedurende georganiseerde activiteiten.

    Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel.

    Zowel de FV als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.

 

4. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet
    leiden tot ontbinding van de FV.

 

5. Het dagelijks bestuur van de FV wordt opgenomen door bovenstaande bestuursleden.

 

6. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde
    winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij 
    nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengingen.

 

7. De leden betalen jaarlijks 20 EURO als rijder.
    Nieuwe leden kunnen aansluiten tot onze vereniging door het Aanvraagformulier "Lid worden" correct en volledig in te vullen op onze website.
    Aangezien wij een Vespa club zijn, aanvaarden wij enkel en alleen maar leden die in het bezit zijn van een Vespa-voertuig en geen sympathisanten.

 

8. De club organiseert uitstappen met Vespa, Lml en/of Lambretta-voertuigen. De leden mogen enkel deelnemen aan deze activiteiten als ze wettelijk
    in orde zijn met hun voertuigen. Het bestuur is niet verantwoordelijk wanneer de leden niet in orde zijn.
    De leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen schade.
    Het verkeersreglement dient gevolgd te worden. De wegkapiteins trachten de ritten veilig te laten verlopen. Men dient daarom rekening te houden
    met hun instructies.

 

9. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gevraagd aan de leden om hen te informeren over de activiteiten. Het bestuur heeft de
    bevoegdheid voor de start van een rit, de verzekering en het rijbewijs op te vragen. Dit is essentieel voor de veiligheid van de leden.
    Al deze gegevens worden niet buiten de vereniging gebruikt.